متن ترانه خسته از رامند متن ترانه خسته از رامند

متن ترانه خسته از رامند

بسه عاشقی و بسه درد تو
دل خین مه وا دل سرد تو،چنی اشکنایی غرور منه
دل شیشه ای مه دل سرد تو
همه دونن ای کور خرو چشیاته دستون کرده زندونی زلف سیاته
و جا دسیاکت سیگار ها و دسش هنی هم بخنی لیوه خنیاته
مه بازیچه بیم سی دل سنگ تو
تو دل تنگ کی بی مه دلتنگ تو
چنی چش و ره بیم هنامه بکی
هنی هاد گوشم شویا دنگ تو
همه دونن ای کور سی تو خارو زار بی
روزش بیه و شو شویاش سرد و تار بی
و جا چشیاکت اسر(اشک)ها
د چشش خنه رد دٕ لویاش سی تو غم د بار بی