متن ترانه اشتباه از رضا یاسی متن ترانه اشتباه از رضا یاسی

متن ترانه اشتباه از رضا یاسی

شايد كه اشتباه بود حسي كه بين ما بود
تو عاشقونه ترين روزا رفت
بازم زير بارون به ياد خاطره هامون
غروري كه بي تو بعد تو شكست شكست
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيفتم
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده
نه كسي شبيه تو با من بهم زده
انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيفتم
مال هم نبوديم سهم هم نبوديم
گذشتيم از همو كنار هم نمونديم
به چي دلخوشي ما عشقو ميكشيم
تو قلبمون به هر كي جز دوتاييمون ميگيم با من بمون
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيفتم...
نه تو ميدوني چقدر حال دلم بده نه كسي
شبيه تو با من بهم زده انقدر تو دلم حرفا دارم كه
نگفتم نگفتم كه نگفتم از چشمات نيفتم