متن ترانه حادثه از سام گوهربین متن ترانه حادثه از سام گوهربین

متن ترانه حادثه از سام گوهربین

یک حادثه آغاز مراسوخت
یک حادثه پایان مرا کشت
یک حادثه با بستن چشمت
چشمان غزلخوان مرا کشت
در غربت خود گمشدم انگار
انگار کسی دورو برم نیست
انگار کسی پای بخاری
رویای زمستان مرا کشت
در کنج اتاقم بتمرگم
با پنجره باز ببینم
فردای خیالی که خیالیست
ته مانده ی الان مرا کشت
پایینتر از این کوچه کسی نیست
پایینتر از این کوچه ی تبدار
دیوانه پر از وحشت رفتن
مهتاب خیابان مرا کشت
در کنج اتاقم بتمرگم
با پنجره باز ببینم
فردای خیالی که خیالیست
ته مانده ی الان مرا کشت
پایینتر از این کوچه کسی نیست
پایینتر از این کوچه ی تبدار
دیوانه پر از وحشت رفتن
مهتاب خیابان مرا کشت
بیرون خبری نیست عزیزم
این خانه مرا خانه مرا کشت