متن ترانه عشق ایده آل از شاهان رض متن ترانه عشق ایده آل از شاهان رض

متن ترانه عشق ایده آل از شاهان رض

اگه یکی باشه دلی بخواد تو رو منم
اگه یه کی باشه کوتاه نیاد رو تو اون منم
زیادی روت حساسم عشق خوشگلم
به روم نیار چیزی نیست تو دلم
رویاییترین حالم تویی عشق ایده عالم
با تو بودن ارزوی من بود
از من میگی میخوام و شدی بهترین اتفاق و
بد باشم تو باشی خوب میشم زود
دوست داشته شدن چقدر میاد بهم
مگه میشه دلم تو رو نخوادت
واسه توعه قشنگ ترین جای قلبم
میخوام با تو زندگی کنم کم کم