متن ترانه ولم بکن از شارومین متن ترانه ولم بکن از شارومین

متن ترانه ولم بکن از شارومین

عامو ولوم بوکون
عامو ولوم بوکون
حال نداروم شیرازیوم جون کامو
دلوم دلوم پی‌ دلته جومه نارنجی
کجا کجا منزلته جومه نارنجی
اون کیه تا دم صبح فکر ودلش پیش توئه
گیره توئه وای منم من منم من
اون که هر شب نگران تو و درگیره توئه
وای منم من منم من
وصله جونم دلبر مجنونم
وصله جونم دلبر مجنونم
به خدا عاشق و مستم
به خدا دل به تو بستم