متن ترانه بی وفا از سیامک متن ترانه بی وفا از سیامک

متن ترانه بی وفا از سیامک

مه دل ساز جا سما نکردی جان لیلا
مه ناخش حاله دوا نکردی جان لیلا
مگه مه دل مثال سنگ و چوئه جان لیلا
مه ره سر بشتی و وفا نکردی جان لیلا
آی آی آ لیلا
آی آی آ لیلا
وفا نکردی جان لیلا
ته بوردی و افتاب سو بمرده لیلا
من و ته عاشقی ره او بوردی لیلا
ته بوردی و برمه مه‌ ور هنیشته لیلا
ته غم بموئه پشت در هنیشته لیلا
اسا من بمونسما تیناری جان لیلا
ته بوردن راه و مه بی قراری جان لیلا
مه بی قراری جان لیلا
آی آی آ لیلا
آی آی آ لیلا
مه بی قراری جان لیلا