متن ترانه شیرازی از جهان و سیامک گلشن متن ترانه شیرازی از جهان و سیامک گلشن

متن ترانه شیرازی از جهان و سیامک گلشن

دخترو تا میگمش چه ماهی رنگش میپره
رنگ گل سنبلی از روی قشنگش میپره
دیدمش خنده کنون مثل یه سرو روون
آتیش به جونم میزنه به خونوومونم میزنه
آتیش به جونم میزنه به خونو و مونم میزنه
دلوم غرق الو شد روز من مثل شو شد
خدایا نمیدونم چطو شد که ایی طووشد