متن ترانه لیلی از سبحان روشنایی متن ترانه لیلی از سبحان روشنایی

متن ترانه لیلی از سبحان روشنایی

ليلى تو مال من شدى ، از بغض خاليم
من قهرمان قصه ى عشق خياليم
وقتى كه با نگاه تو ، حالى به حاليم
بارون روى كاه گل سقف شماليم
اى داد از دل
اى بى وفا ، ماندم جدا ، رفتى كجا
فرياد از دل
اى بى وفا ، ماندم جدا ، رفتى چرا
ليلى شكسته ، بالو پرم در مصاف درد
زانو زدم به پاى تو با اعتراف درد
اى زخمهاى بازشده از آخرين شكست
تنها دليل روشن شب گريه هاى مست
اى داد از دل
اى بى وفا ، ماندم جدا ، رفتى كجا
فرياد از دل
اى بى وفا ، ماندم جدا ، رفتى چرا