متن ترانه مجنون نبودم از سروش فرهمند متن ترانه مجنون نبودم از سروش فرهمند

متن ترانه مجنون نبودم از سروش فرهمند

ﺳﻤﻨی ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﻨﻮن ﺳﻤﻨی واﺣﺪ ﻣﻐﺮم
ﻣیﺖ إﺬا ﻋﻨی ﺗﻐﺐ اﻟﺪﻧﺎ ﺗﻈﻠﻢ
ﺳﻤﻨی ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﻨﻮن
ﺳﻤﻨی واﺣﺪ ﻣﻐﺮم ﻣﻐﺮم
ﻣیﺖ إﺬا ﻋﻨی ﺗﻐﺐ اﻟﺪﻧﺎ ﺗﻈﻠﻢ
ﻛﺪوم ﻛﻮه و ﻛﻤﺮ
ﻧﻘﺶ ﺗﻮ داره ﻳﺎر
ﻛﺪوم ﻣﻪ ﺟﻠﻮه ی روی ﺗﻮ داره
ﻣﺠﻨﻮن أﻨﺎ ﺑیک ﻣﺠﻨﻮن اﻟﺧﺮ
ﻋﺎﺑﺮ ﺣﺪ اﻟﺸﻮق وﺜﺮ أﻨی ﻋﺎﺑﺮ
ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺒﻮدم ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ ﻛﺮدی
از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدم ﺑﻴﺮوﻧﻢ ﻛﺮدی ﻳﺎر